قوانین مرجوعی

لطفا قبل از هرگونه اقدام برای مرجوع کردن کالا با پشتیبانی تماس بگیرید. 

روند مرجوع کالا به شکل زیر است : 


قوانین عمومی مرجوعی کالا